Эластичный пояс

odezhda-boho-etnicheskaya-artka-T1502yXbleXXX_TKZ1_041049